name

City 2

I City 2 fokuserer projektet på ventilation og køling.


Om bygningen

City2, som ligger i Høje Taastrup er kendetegnet ved at være et ældre storcenter (fra starten af 1970’erne), hvor de tekniske installationer i vid udstrækning stammer fra opførelsestidspunktet.I de seneste år er der gennem­ført en opdatering af storcentrets CTS-anlæg, så det nu er muligt at styre installationerne mere præcis. Desuden er driften af installationerne analyseret med det formål at energioptimere driften med udgangspunkt i de eksi­sterende installationer. 
Det har bl.a. betydet, at ventilationsanlæggenes luft­mængder er reduceret en del. Men grundlæggende er in­stallationer, og de krav de stiller til forsyningsanlæg som fjernvarme- og køleanlæg, de samme som da installa­tionerne blev etableret. Det betyder bl.a. at køle- og varmefladerne i ventilationsanlæggene er udlagt efter de temperaturer der var almindelige i 70’erne. F.eks. er varmefladerne udlagt efter et temperatursæt på 100/60˚C, da varmeforsyningen i storcentret oprindeligt var baseret på oliekedler. Varmeforsyningen til storcentret er sidenhen konverteret til fjernvarme.

Centerhallen er ventileret ved indblæsning gennem riste i de seks bærende søjler. Ristene er placeret nær toppen af søjlerne. Udsugningen foretages gennem riste i gulvet samt riste i vægge nær gulvet. Den cirkulerende luftmængde er ca. 4*35.000 m3/h (søjler i hjørnerne) og ca. 2*45.000 m3/h. Ventilationsanlæggene recirkulerer over et blandekammer med minimum ca. 8% friskluft.

Der er automatisk oplukkelige vinduer (Windowmaster) i taget, og brandlemmene (manuelt) kan også åbnes ved høj indetemperatur. Om sommeren køles bygningen nogen gange ved at åbne vinduerne samt indgangspartierne.

 

Beskrivelse af tiltag

I City2 er der identificeret, prioriteret og gennemført to demonstrationer:

  • Kombineret køle- og varmeflade
  • Fremløbstemperaturstyring af køleanlæggene

I begge tilfælde er der etableret PreHEAT cloudplatfor­men med tilhørende gateway, som er anvendt til detal­jeret dataopsamling fra en demozone ved et teknikrum med 4 ventilationsaggregater (221, 222, 223 og 224) og fra kølecentral med to kølemaskiner. På billedet ses en færdig demonstrationsopstilling af konceptet for køleflade som varmeflade. 

Du kan læse meget mere om demonstrationer og resultater fra City 2 i SEBUT-rapporten.